Terms & Conditions

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

As member of Red City CrossFit you agree with the terms & conditions and privacy policy of Red City CrossFit and the privacy policy of SportBit manager. Check regularly for new versions. Pay attention to the publication date. We will do our best to announce changes separately.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de Privacy verklaring

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2. RED CITY BVBA: gevestigd te ANTWERPEN (2018) aan de

SINT-LAUREISSTRAAT 48, geregistreerd in het handelsregister van de

Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: 0639.819.423.

3. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van

een lidmaatschap, deelneemt aan (een) sportles(sen) van RED CITY BVBA.

4. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op

de sportlessen van RED CITY BVBA is geadministreerd.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen RED CITY BVBA en een Deelnemer op basis

waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van RED CITY BVBA.

6. Sportcentrum: de fysieke (bedrijfs)locatie van RED CITY BVBA waar de sportlessen

plaatsvinden, en Online Training, van op afstand.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten,

diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met RED

CITY BVBA. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of

deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn

overeengekomen en gelden slechts per geval.


Artikel 2 Aanmelding

1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig

in te vullen en te verzenden via de website van RED CITY BVBA. Het lidmaatschap

vangt aan op de datum van de eerste betaling.

2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de

wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van RED CITY BVBA

zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

3. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de

lidmaatschapsaccount. Gebruik van de lidmaatschapsaccount is persoonsgebonden.

Het account is dus niet overdraagbaar.


Artikel 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een lidmaatschap bij RED CITY BVBA zal altijd op de dag van inschrijving ingaan.

2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg

van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 3

administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet

binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de

gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde

bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in

gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle

(buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de

Deelnemer.

3. RED CITY BVBA behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.

Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis

gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn

lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6,

lid 1.

4. Indien ik mijn lidmaatschap niet stopzet, wordt mijn lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor dezelfde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand.


Artikel 4 Trainings- en openingstijden

1. RED CITY BVBA behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats,

-programma’s e.d. te wijzigen.

2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen

en/of - activiteiten, die aangeboden worden door RED CITY BVBA, vindt geen

restitutie van de contributie plaats.

3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is RED CITY BVBA

gerechtigd gesloten te zijn, of de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

4. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.


Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

1. Het Lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een e-mail te versturen naar

INFO@RCCF.BE, of door aanvraag in te dienen via www.rccf.be/cancellations.

2. De maandelijks opzegbare formule wordt automatisch 1ste van elke maand verlengd met 1 kalendermaand.

3. De opzegtermijn bedraagt 1 kalender maand voor de opgezegde maand begint. Bijvoorbeeld: Om vanaf Oktober abonnement stop te zetten,moet de aanvraag ten laatste op 31 Augustus ingediend worden.

4. RED CITY BVBA behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke

schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven

van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van

betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.


Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

1. RED CITY BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of

diefstal van eigendommen van Deelnemer(s).

2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van

groepslessen of een programma bij RED CITY BVBA, is geheel voor eigen risico van

de Deelnemer(s).

3. RED CITY BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of

immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Deelnemer(s).

4. De Deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van

sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten

gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Tevens zal de Deelnemer RED CITY BVBA vrijwaren voor aanspraken van derden

ter zake.


Artikel 7 Huisregels en klachten

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van RED CITY

BVBA c.q. het Sportcentrum en hiernaar te handelen.

2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie

van RED CITY BVBA.


Artikel 8 Persoonsgegevens

1. RED CITY BVBA verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van

administratieve- en marketingdoeleinden. RED CITY BVBA kan de Deelnemer per

e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te

ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij RED CITY BVBA door middel

van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle

Deelnemers van RED CITY BVBA zijn opgenomen. RED CITY BVBA en haar

werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens

worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om

verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden

gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

4. De Deelnemer staat het aan de RED CITY BVBA om gebruik te maken van de

afbeeldingen en videomateriaal, waar hij/zij op aanwezig is, en die gemaakt zijn op de locatie of tijdens de

evenementen voor de sociale media posts, en als promotiemateriaal.


Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met RED CITY BVBA

aangegaan, is uitsluitend Belgische recht van toepassing

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of

deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het

arrondissement waar RED CITY BVBA gevestigd is.